Pedagogisch project

1. Inleiding

 

 

 

De Kangoeroe is een afdeling van het buitengewoon kleuter en lager onderwijs Oosterlo (De Ark). Wij richten ons op (rand) normaal begaafde kinderen met een autisme spectrum stoornis. Onze school is een vrije school voor buitengewoon onderwijs. Dit betekent dat wij vanuit een christelijk geïnspireerde levensvisie kwalitatief onderwijs willen bieden aan kinderen met een autisme problematiek.

Onze vestiging situeert zich in Meerhout. Het is een kleinschalig project. We willen onze kinderen duidelijke ankerpunten en veiligheid bieden, wat hen de kans geeft het nodige gevoel van zelfvertrouwen en stabiliteit te ontwikkelen.

Vertrekpunten van onze begeleiding zijn erkenning, aanvaarding, waardering en respect voor elk individu. We doen dit vanuit een positieve invalshoek.

Erkenning van de eigenheid van elke leerling met autisme. Ieder kind is uniek en heeft eigen mogelijkheden en beperkingen. Aanvaarding van de problematiek van de leerling. Voortdurend op zoek gaan naar kwaliteiten van het kind en deze waarderen. Respect voor de eigenheid van onze leerlingen. Ieder kind heeft het recht om zijn eigen aanleg en interesses te ontdekken en te ontplooien. We willen hen de veiligheid bieden die ze daarbij nodig hebben en hen voldoende kansen bieden om zich te ontwikkelen. Vanuit een positieve invalshoek kijken we in de eerste plaats naar wat het kind reeds verworven heeft om van daaruit te werken aan de verdere ontplooiing op schools en sociaal-emotioneel vlak. We vinden het daarbij belangrijk dat de verschillende aspecten van de persoonlijkheidsontwikkeling aan bod komen: de creatieve, lichamelijke, cognitieve, emotionele, morele en sociale ontwikkeling dient in een harmonisch geheel aan bod te komen.

 

 

2. Doelstellingen

 

 

2.1 Uitgangspunten
Het doel van ons onderwijs is het nastreven van een optimale zelfrealisatie, het zo zelfstandig mogelijk vervullen van de levenstaak. Het doel van ons onderwijs ligt niet enkel in deze zelfrealisatie, maar ook in het scheppen van kansen en mogelijkheden op hiertoe te komen.

We willen dit doen:

 • Vanuit respect voor de eigenheid van elk van de ons toevertrouwde kinderen en hun ouders
 • met een sterk geloof in de ontwikkelingsmogelijkheden van elk kind
 • in samenwerking met alle betrokkenen en vanuit ieders specifieke opdracht.

Dit zal gebeuren door het bieden van onderwijs en begeleiding waarbij een harmonische persoonlijkheidsontwikkeling wordt nagestreefd. Elk
ontwikkelingsdomein krijgt hierbij een volwaardige plaats.
Een harmonische ontwikkeling nastreven biedt het kind ook mogelijkheden om zich te ontwikkelen tot een evenwaardig persoon in de maatschappij.

2.2 Op maat van elk kind
De hulpvraag van elk kind staat centraal bij het vooropstellen van onze doelen. Daardoor werken we sterk individueel. We stappen indien nodig af van het klassieke ‘lespatroon’ en zoeken creatieve oplossingen om onze kinderen maximale ontwikkelingskansen te bieden.

Voor elk kind wordt een individueel handelingsplan (IHP) opgesteld. In het IHP worden op basis van beeldvorming en zorgvuldig overleg doelstellingen geformuleerd die voor dat unieke kind centraal staan gedurende een periode. Deze doelstellingen kunnen zich situeren binnen gelijk welk ontwikkelingsdomein. Naargelang de noden van het kind kan meer doorgedreven curriculumdifferentiatie (afwijking van de leerplandoelen) noodzakelijk zijn. Dit gebeurt uiteraard steeds in overleg met betrokken ouders.

2.3 Vanuit de leerplannen en eindtermen
Het autistisch denken kan leiden tot specifieke problemen bij het aanleren van schoolse vaardigheden.
We stemmen ons af op de specifieke onderwijsbehoeften van onze leerlingen met ASS. De leerinhouden voor rekenen en taal worden voornamelijk bepaald door de leerplannen en eindtermen zoals gehanteerd in het gewoon onderwijs. Vanuit het katholiek onderwijs volgen we dan ook de ZILL – doelen. De Kangoeroe is een ZILLige school. Indien nodig kan een aangepast curriculum worden uitgewerkt. Onze doelstelling hierbij is dan wel dat dit  in overleg met de ouders gerealiseerd kan worden.

Volgende leergebieden krijgen een plaats in onze werking:

 • Schoolse vaardigheden
  * taal
  * rekenen
  * schrijven
  * Frans
 • Wereldoriëntatie (W.O.)
 • Muzische vorming
 • Rooms-katholieke godsdienst
 • Communicatie (anders dan taal)
 • Sociale vaardigheden
 • Gedrags- en emotionele ontwikkeling
 • Vrijetijdsvaardigheden (crea, spel e.a.)
 • Motorische vaardigheden
 • Redzaamheid & zelfstandigheid
 • Werkvaardigheden & werkgedrag

 

3. Opname van de leerling

 

 

Opname in de school kan slechts gebeuren als het kind behoort tot onze doelgroep: (rand) normaal begaafd met ASS.

Onze leerlingen dienen aldus te beschikken over een diagnose ASS (asperger – autisme – PDDNOS). Deze werd gesteld door een kinderpsychiater of een multidisciplinair team.

Onze kinderen hebben daarbij een (rand) normale begaafdheid. Dit vertaalt zich in een intelligentieprofiel waarbij het TIQ minimaal 70 is. Een kind met autisme kan soms tijdens testsituaties onderpresteren. Wanneer echter duidelijk is dat een kind beschikt over voldoende competenties om het schoolse programma in onze setting te volgen, kan tijdens het opnameteam beslist worden om desbetreffende leerling toch op te nemen in de school.

Indien uw kind wordt opgenomen in de school, bepaalt de coördinator – na advies van de voltallige klassenraad – in welke klas uw kind wordt opgenomen.

 

 

4. Inschrijven van de leerling

 

 

Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas,..). Tevens is een inschrijvingsverslag van het CLB vereist. Dit inschrijvings-verslag bestaat uit een attest en een protocol.

In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het kind leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. Uw kind is dan ook onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek.

In het buitengewoon onderwijs kan een leerling lager onderwijs blijven volgen tijdens het schooljaar dat aanvangt in het jaar waarin hij dertien jaar wordt. Het volgen van buitengewoon lager onderwijs kan daarna nog met één schooljaar verlengd worden.
Na kennisneming van en toelichting bij het advies van de klassenraad en het Centrum voor Leerlingbegeleiding nemen de ouders daaromtrent een beslissing.
De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen.